JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Dokumenty Ogniska

Ognisko Wychowawcze „Świder” jako placówka wsparcia dziennego od 01.01.2012r. funkcjonuje w oparciu o:

 

Dokumenty

 

 1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887
 2. Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728) tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 z 2002r., poz. 1592/,
 4. Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie otwockim na lata 2007 – 2013
 5. Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z pózn. Zminami
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458
 7. Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Ogniska Wychowawczego „Świder” (Uchwała nr 228/XXX/2002 z dnia 7 lutego 2002r.)
 8. Uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder” (Uchwała nr CCXLII/145/09 z dnia 27.10.2009)
 9. Uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” (Uchwała nr 192/XXII/12 z dnia 27 września 2012r.)

10. Statutu Ogniska Wychowawczego „Świder”

11. Regulaminu organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder”

12.  Regulaminu wynagradzania  pracowników nie będących nauczycielami w Ognisku Wychowawczym „Świder”

13. Regulaminu pracy

14. Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Dokumenty pedagogiczne obowiązujące w Ognisku „Świder”

 1. Kodeks Ogniskowca
 2. Księga ewidencji wychowanków (księga zapisowa)
 3. Dziennik zajęć wychowawczych
 4. Dziennik zajęć pedagoga
 5. Plan pracy Ogniska
 6. Plan pracy grupy
 7. Podsumowania rocznej pracy
 8. Zbiór dokumentacji osobistej dziecka tzw. teczka dziecka

- karta kandydata do Ogniska - pobierz plik doc

- oświadczenie rodziców o współpracy - pobierz plik doc

- oświadczenie rodziców o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz plik doc

- indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną