JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Zajęcia

U lubione zajęcia młodzieży oraz liczne ciekawe wydarzenia wychowawcze , w które w ciągu całego roku obfituje życie w Ognisku „Świder”, są jedną z ważniejszych, skutecznych form oddziaływań pedagogicznych mających istotny wpływ na pozytywne efekty pracy uzyskiwane przez zespół pedagogiczny Ogniska „Świder”.

 

1zajecia

 

„Nie zmuszaj go do
aktywności,
Lecz wyzwalaj aktywność
Nie każ myśleć,
Lecz twórz warunki do myślenia
Nie żądaj, lecz przekonuj
Pozwól pytać i
powoli rozwijaj jego umysł tak,
aby samo wiedzieć chciało”

 

Bezspornym wydaje się fakt, iż codzienny rytuał dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: lekcje, odrabianie pracy domowej, „kazania dorosłych”, nakazy, zakazy, ograniczenia są źródłem frustracji, naturalnego buntu i przekonań dotyczących braku możliwości porozumienia się ze „światem dorosłych”. W zestawieniu z potrzebami charakterystycznymi dla okresu adolescencji: autonomii, samookreślenia, uznania, aktywności, stymulacji i wrażeń zrozumiałe wydaje się poszukiwanie własnych sposobów na ich zaspokojenie. W warunkach nie sprzyjających rozwojowi prawdopodobieństwo podejmowania w tym celu zachowań niezgodnych z przyjętymi normami jest dużo wyższe. Dzieci i młodzież ogniskową określa się jako należące do grupy podwyższonego ryzyka. Przychodzą często z bagażem doświadczeń, pozbawieni nadziei, wiary w siebie, w innych, w możliwość zmiany.

Pytanie o marzenia czy zainteresowania wprawia dzieci w zakłopotanie, jest dla nich trudne i zaskakujące.
Naprzeciw tym problemom i sfrustrowanym potrzebom wychodzą ogniskowe zajęcia ulubione. Ich nadrzędnym celem jest stworzenie warunków do przeżycia pozytywnych, korzystnych emocjonalnie i społecznie doświadczeń umacniających poczucie własnej wartości.

Założenie wyznaczające kierunek pracy z młodzieżą to: każdy chce być ważny, każdy chce być podziwiany, każdy chce być doceniany. Program zajęć oraz metody pracy są zaprojektowane tak, by stanowiły one rzeczywiście atrakcyjną dla młodzieży alternatywę wobec zachowań niezgodnych z przyjętymi normami, żyzną glebę dla rozwoju dając jednocześnie zadowolenie, poczucie satysfakcji i spełnienia. Dbając o życzliwą atmosferę, budując poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie stwarzamy możliwość realizacji wielu ważnych celów.


Ogniskowe zajęcia to:

- szansa na sukces dla każdego

- doświadczanie bycia potrzebnym, ważnym i docenianym

- możliwość zaspokajania potrzeby aktywności, samorealizacji i rozwoju w społecznie akceptowanych formach działania

- możliwość zaspokajania potrzeby osiągnięć, uznania, przynależności, zaangażowania, integracji wokół pozytywnych celów i wspólnych wartości

- okazja do rozładowania napięć emocjonalnych

- odkrywanie swoich mocnych stron, pielęgnowanie ich oraz nabywanie nowych umiejętności

- doświadczenia korygujące treści urazowe związane z myśleniem o sobie i świecie.

 

 

1. Zajęcia sportowe

- piłka nożna

- piłka siatkowa

- koszykówka

- tenis ziemny

- tenis stołowy

- zajęcia kulturystyczno-ciężarowe

 

Cele:

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zdrowej rywalizacji

- doskonalenie umiejętności komunikacji

- rozładowanie napięć i energii

- wdrażanie do respektowania przyjętych zasad i dyscypliny

- kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

- kształtowanie postawy szacunku dla swojego i czyjegoś wysiłku oraz jego efektów

- zapoznanie z zasadami „fair play”, zachęcanie do stosowania ich w życiu codziennym

- rozwijanie zaufania do siebie i grupy

- integracja grup wychowawczych

- rozwijanie zainteresowań sportowych

- możliwość spożytkowania wolnego czasu

 

2. Zajęcia manualno - plastyczne

- malarstwo, rysunek, grafika

- decoupage

- wycinanki, malowanie odlewów

 

Cele:

- ukazanie i doświadczanie pozawerbalnych form komunikacji i ekspresji ( myśli, uczuć, przeżyć )

- kontaktowanie się z wewnętrznym głosem dziecka, własnymi potrzebami

- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, pomysłowości

- pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

- ukazanie własnej siły i możliwości tworzenia

- redukcja zahamowań, poczucia niepewności, doświadczanie autonomii, możliwości kreacji

- rozwijanie myślenia przestrzennego

- wykształcanie umiejętności koncentracji uwagi

- kształtowanie cierpliwości do zadań precyzyjnych, umiejętności planowania pracy

- rozwijanie zaufania do siebie i grupy

 

3. Zajęcia teatralne

- przedstawienia profilaktyczne

- przedstawienia okolicznościowe

- jasełka bożonarodzeniowe

 

Cele:

- zaspokojenie potrzeby ekspresji twórczej, uznania, radości

- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej

- kształtowanie umiejętności wyrażania emocji

- integracja

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności, dyscypliny, samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

- dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,

- eliminowanie nieśmiałości,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- kształtowanie umiejętności prezentacji siebie i przyjmowania komplementów

- doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej

 

4. Zajęcia wokalno-muzyczne

- zajęcia wokalne

- Festiwal „Piosenka w Świdrze”

- śpiewanki grupowe i ogniskowe

- karaoke grupowe i ogniskowe

 

Cele:

- doświadczenie radości i zadowolenie wynikające z twórczej działalności (samorealizacja),

- dowartościowanie,

- wiara we własne siły,

- wyzbycie się wstydu, pokonanie nieśmiałości.

- uwrażliwienie na świat dźwięków

- kształtowanie systematyczności, obowiązkowości i umiejętności współdziałania w grupie, a jednocześnie świadomości współodpowiedzialności za wizerunek zespołu

 

 

5. Zajęcia informatyczne (komputerowe)

 

Cele:

 - kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i technologii informacyjnej,

- rozwijanie twórczej aktywności

- przygotowanie do respektowania norm etycznych i prawnych, poszanowania własności osobistej i intelektualnej,

- nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy

- wyszukiwanie informacji z multimedialnych encyklopedii

- uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego,

- kształtowanie otwartości na świat, ciekawości świata,

- wskazywanie na różnorodność postaw i poglądów oraz wyrobienie postawy tolerancji wobec nich,

- przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

 

6. Zajęcia przyrodniczo hodowlane

- opieka nad rybkami akwariowymi, żółwiami, papugami

- pielęgnowanie kwiatów doniczkowych, ogródków, trawników, krzewów

Cele:

- uwrażliwianie na piękno świata i wartości życia,

- kształtowanie samodyscypliny,

- kształtowanie odpowiedzialności,

- wdrażanie do bezwarunkowości działania,

- nauka cierpliwości

- dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska,

- uświadomienie potrzeby działania i współpracy międzyludzkiej na rzecz ochrony środowiska,

- rozwijanie szacunku do zwierząt,

 

 

7. Zajęcia praktyczne

- kulinaria (gotowanie, pieczenie, smażenie, wykonywanie sałatek, surówek, przetworów, itp.

- ciastkarstwo

- mechanika rowerowa

 

Cele:

- nabywanie umiejętności praktyczno – zawodowych

- nabywanie umiejętności konserwacyjno – naprawczych

- kształtowanie poczucia sprawstwa

- doświadczenie radości i satysfakcji z własnej pracy i jej efektów

 

 

8. Uroczystości, imprezy

- wycieczki grupowe, spotkania integracyjne

- spływy kajakowe

- rajdy rowerowe

- ogniska

- wigilia ogniskowa

- obiad wielkanocny

- imieniny, urodziny

- andrzejki

- święta grup

- festyny

 

Cele:

- integracja

- zaspokojenie potrzeb: aktywności ruchowej, ciekawości, stymulacji

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

- poznanie zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych

- przełamywanie barier związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym

- doświadczenie radości ze wspólnego przygotowywania uroczystości i świętowania

- doznawanie radości i satysfakcji z pracy na rzecz innych i wspólnego przeżywania wydarzeń, imprez, uroczystości, świąt

 

9. Prace porządkowe

- porządkowanie pomieszczeń i terenu

- odśnieżanie terenu, zagrabianie liści, koszenie trawy

 

Cele:

- kształtowanie odpowiedzialności i samodyscypliny

- doświadczenie radości i satysfakcji z własnej pracy i jej efektów

- kształtowanie umiejętności rzetelnego, uczciwego

- wykonywania zadań, obowiązkowości

- wdrażanie nawyku dbania o siebie i swoje otoczenie

 

10. Nauka własna, odrabianie lekcji

 

Cele:

- wyrównanie braków wiadomości szkolnych

- wyzwalanie motywacji do nauki głównie przy użyciu wzmocnień pozytywnych

- doświadczenie własnej skuteczności wychowanków

- doświadczenie dumy, satysfakcji z czynionych postępów